Hương Chóa - Hương Chóa - Add: Làng Lạc Trung (Chóa), Dũng Liệt, Yên Phong, Bắc Ninh - Hotline: 0983.24.06.12